Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ἁγίου Νεκταρίου Διδαχές μέρος ζ΄ «Ἀγάπη»

Ἐπιδιώκετε τήν ἀγάπη. Ζητᾶτε καθημερινά ἀπό τό Θεό τήν ἀγάπη. Μαζί μέ τήν ἀγάπη ἔρχεται καί ὅλο τό πλῆθος τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ἀρετῶν. Ἀγαπᾶτε, γιά ν᾿ ἀγαπιέστε κι ἐσεῖς ἀπό τούς ἄλλους. Δῶστε στό Θεό ὅλη σας τήν καρδιά, ὥστε νά μένετε στήν ἀγάπη.
«Ὅποιος ζεῖ μέσα στήν ἀγάπη, ζεῖ μέσα στό Θεό, κι ὁ Θεός μέσα σ᾿ αὐτόν» (Α΄Ἰω. 4 : 16).
Ὀφείλετε νά ἔχετε πολλή προσοχή στίς μεταξύ σας σχέσεις καί νά σέβεστε ὁ ἕνας τόν ἄλλον ὡς πρόσωπα ἱερά, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Νά μήν ἀποβλέπετε ποτέ στό σῶμα ἤ στήν ὀμορφιά του, ἀλλά στήν ψυχή. Προσέχετε τό αἴσθημα τῆς ἀγάπης, γιατί ὅταν ἡ καρδιά κινδυνεύει νά γίνει σαρκική καί ἀφύσικη· κινδυνεύει νά σκοτίσει τό νοῦ καί νά κατακάψει τήν καρδιά.

Πρέπει νά ἐξετάζουμε καθημερινά, μήπως ἡ ἀγάπη μας δέν ἀπορρέει ἀπό τό σύνδεσμο τῆς κοινῆς μας ἀγάπης πρός τό Χριστό· μήπως δέν πηγάζει ἀπό τό πλήρωμα τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Κύριο. Αὐτός πού ἀγρυπνεῖ νά διατηρήσει ἁγνη τήν ἀγάπη, θά φυλαχθεῖ ἀπό τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, πού προσπαθεῖ σιγα-σιγά νά μετατρέψει τήν χριστιανική ἀγάπη σέ ἀγάπη κοινή καί συναισθηματική.
Συνεχίζεται…..
Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων
ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ
τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἀπό φυλλάδιο τῆς
“Ἱ. Μ. Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου